תשלום

קבלת דרכון חלופי במקום דרכון שנגנב או אבד

גיל 16 ומעל : 145 $

מתחת לגיל 16: 115 $

הערה: אין החזר על תשלומים שבוצעו

צורת תשלום:

במזומן:

דולרים אמריקאיים

בשקלים חדשים ( ערך הדולר ייקבע על ידי השגרירות באותו יום של התשלום)

כרטיסי אשראי : יתקבלו רק כרטיסי אשראי בינלאומיים ויחוייבו בדולרים.

שיקים בנקאיים:

ישלומו לפקודת "שגרירות ארה"ב"

הסכום הנקוב בשיק יהיה בדולרים אמריקאיים

השיק הבנקאי יודפס על ידי הבנק ואסור שיהיה בכתב יד.

בתחתית השיק יהיו שלוש סדרות של ספרות מודפסות.

הסכום בדולרים יהיה ברור ומודפס במקום שנועד לכך בשיק , בתוך המלבן שנועד לרישום הסכום  ( ולא מחוצה לו או מעליו).

הערה:

שיקים אישיים לא יתקבלו.