נוכחות צד שלישי בראיונות

בדרך כלל, בני משפחה מדרגה ראשונה רשאים ללוות מועמדים המגישים בקשה לדרכון או לתעודת לידה מחוץ לארה"ב, ביום הראיון שלהם בשגרירות או בקונסוליה. ילדים קטינים נדרשים להגיע עם הורה או אפוטרופוס. כמו כן, מועמדים המגישים בקשה לדרכון או ל – CRBA רשאים להגיע ביום הראיון עם עורך דין. נוכחות של צד שלישי ביום הראיון, כולל עורך דין, נדרשת לעמוד בתנאים הבאים:

 • מלווה אחד בלבד יורשה ללוות את המועמד (במקרה של מועמד קטין, יהיה זה ההורה או האפוטרופוס של הקטין).
 • נוכחות של עורך דין אינה פוטרת את המועמד ו/או את ההורה של מועמד קטין מלהגיע לראיון.
 • אופן עריכת הראיון לדרכון או ל CRBA נתונה לשיקולו של הקונסול, בהתאם להנחיות מחלקת המדינה.
 • מצופה כי המועמד ישתתף בראיון, תוך התערבות מינימלית של המלווה.
 • עורכי דין אינם רשאים לעסוק בכל צורה של טיעון משפטי במהלך הראיון.
 • מלווים שאינם ההורה או האפוטרופוס המגיעים עם קטין, אינם רשאים לענות לשאלות הקונסול בשם המועמד, או לסכם, לתקן, להפריע או להתערב בתשובותיו של המועמד לשאלות הקונסול.
 • במקרה של אי הבנת השאלה על ידי המועמד/ת, עליו/עליה לפנות ישירות לקונסול המראיין.
 • לקונסול יש את הסמכות הבלעדית להחליט איזו שפה תדובר בעת הראיון, על מנת לוודא את התקשורת הטובה ביותר בין הקונסול למועמד. מלווים צד שלישי אינם רשאים לדרוש מתורגמן בזמן הראיון או להתנגד לנוכחותו, לכישוריו, או לאופן ותוכן התרגום.
 • מלווה צד שלישי אינו רשאי להכין או להנחות את המועמד כיצד לענות על שאלות הקונסול המראיין.
 •  מלווה צד שלישי אינו רשאי להתנגד לשאלה של הקונסול המראיין, או להנחות את המועמד לא לענות על שאלה כלשהי. המלווה אינו רשאי להתערב בשאלות הקונסול בכל צורה.
 • בזמן ראיון לדרכון או תעודת לידה מחוץ לארה"ב, מלווים אינם רשאים לברר פרטים בנוגע למועמדים אחרים.
 • מלווים צד שלישי רשאים לכתוב הערות בזמן הראיון, אך אינם רשאים להקליט אותו.
 • מלווים צד שלישי אינם רשאים לעסוק בשום פעילות אשר תפריע באופן מהותי לראיון. כמו כן, עליהם לעקוב אחר כל ההנחיות הביטחוניות של מחלקת המדינה ושל השגרירות או הקונסוליה בה הראיון מתקיים.

אי שמירה על התנאים מעלה תביא לאזהרה של המלווה ובמקרה של התעלמות מהאזהרה, המלווה יתבקש לעזוב את הראיון ו/או את המקום. בנסיבות אלה, תהיה זו החלטה של המועמד האם להמשיך את הראיון ללא המלווה ובכפוף לשיקול דעתו של הקונסול, האם לסיים את הראיון. הביטחון והפרטיות של כל המועמדים הממתינים לשירותים קונסולריים ושל צוות השגרירות, הינם בעדיפות ראשונה.