המסמכים הדרושים עבור ויזת משקיע E-2

ויזת E-2 עוד לא נכנסה לתוקף עבור אזרחים ישראלים. השגרירות תפרסם הודעה לעיתונות כאשר ויזת משקיע תהיה זמינה עבור ישראלים. עם זאת, שגרירות ארה"ב מקבלת בקשות המוגשות עבור ישראלים בעלי אזרחות כפולה, כאשר האזרחות הנוספת היא של מדינה המקיימת אמנת משקיע עם ארה"ב.

על החברה והמועמד לוויזה מוטלת חובת ההוכחה כי הינם עומדים בקריטריונים לסטטוס משקיע תחת סעיף 9 FAM 402.9.

יש לסדר את המסמכים בהתאם להנחיות מטה. במידת הצורך, יש להדגיש מידע רלוונטי. יש לנמק טענות המופיעות במכתב הנלווה באמצעות מסמכים.

יש להגיש את הבקשות בקלסר, המחולק באמצעות תוויות (Tabs) אשר מסומנות באותיות או ממוספרות. כל תיק חייב להכיל בקשה לוויזת E עבור המועסק.

מכתב נלווה: יש להדפיסו על נייר המכתבים הרשמי של החברה ולתאר בקווים כלליים את סיבות הזכאות של החברה לסטטוס E-2. על המכתב להתייחס לכל נקודת זכאות לוויזת E-2, כפי שהוגדרו במדריך משרד החוץ, לפי סעיף 9 FAM 402.9.

נחוצה אמנה קיימת;

 • האינדיבידואל ו/או החברה בעלי אזרחות של מדינת האמנה;
 • המועמד לוויזה הינו משקיע או בתהליך השקעה;
 • החברה הינה חברה מסחרית אמיתית ופעילה;
 • ההשקעה הינה משמעותית;
 • ההשקעה אינה השקעה שולית שמטרתה הבלעדית היא מחייה;
 • המועמד לוויזה, במקרה שהינו עובד החברה, מיועד למשרה ניהולית, או בעל כישורים חיוניים עבור פעילות החברה בארה"ב;
 • המועמד לוויזה מתכוון לעזוב את ארה"ב כאשר סטטוס ה – E-2 מתבטל.

אם החברה נמצאה בעבר זכאית לסטטוס E-2, אנא ציינו את התאריך ואת מקום הזכאות במכתב הנלווה. כמו כן, יש לציין כל שינוי בחברה מאז הזכאות הראשונית (כגון גודל, אופי, בעלות וכדומה) במכתב הנלווה ולצרף מסמכים תומכים.

תוכן עניינים: יש לציין את המסמכים המצורפים ואת מיקומם בתיק.

טופס בקשה: חלק I  – פרופיל עסקי של טופס הבקשה DS-156E וחלק II – צוות. יש לענות על כל השאלות ולא לציין: "ראה מצורף" כתשובה לאף אחת מן השאלות.

הוכחה כי החברה עומדת בקריטריונים הקשורים לבעלות:

 • עבור חברות ציבוריות: עותק מתורגם של רישום החברה ממשרד המשפטים הישראלי, המפרט את שמות בעלי המניות ואת אחוזי המניות שבבעלותם והצהרה מרואה חשבון המפרטת את מספר המניות הנסחרות בכל בורסה לניירות ערך.
 • עבור חברות פרטיות: מסמכי בעלות.
 • עבור חברות בבעלות חברות ישראליות אחרות או בבעלות של תאגיד: מסמכים המזהים את בעלי המניות לפי אזרחותם (הערה: במקרה שכמות מניות מסוימת של חברה הנסחרת בבורסה בתל אביב, ניתן להניח כי האזרחות של בעלי אותן מניות הינה ישראלית).
 • עבור חברות אשר התאגדו בארה"ב: תעודת תאגיד, תעודה של מניות שהונפקו לבעלי המניות, רשיון עסק וחוזה שכירות.

בכל המקרים, אנא הגישו מכתב רשמי מרואה חשבון המציין את אופי החברה (סניף, חברת בת או שותפות), המבנה שלה, חלוקת הבעלות ואת אזרחותם של בעלי המניות.

הוכחה על אזרחות ישראלית: האזרחות של החברה נקבעת על פי אזרחותם של הבעלים האינדיבידואלים. מסמכים המוכיחים אזרחות עשויים לכלול דרכון תקף של הבעלים של חברת האם.

הוכחה על ההשקעה: המחאה או ראיה להעברה בנקאית, המוכיחות השקעה של הון בחברה על ידי האינדיבידואל או היישות המגישים בקשה לסטטוס משקיע. יש להוכיח כי הוחלפו כספים בין המשקיע לבין העסק באופן ישיר.

הוכחה כי החברה המסחרית הינה אמיתית ופעילה:

 • תוכנית עסקית של 5 שנים
 • חוזים עם ספקים/קבלנים/לקוחות
 • הדוחות הפיננסים העדכניים ביותר אשר עברו ביקורת רוא"ח
 • יומנים של חשבונות חייבים וחשבונות זכאים
 • הדו"ח השנתי העדכני ביותר
 • החזר המס האמריקאי העדכני ביותר
 • תדפיסי בנק
 • קטלוגים
 • כתבות מהעיתונות
 • קבלות עבור רכישות של ציוד משרדי ומלאי
 • חוזה השכירות של המשרד
 • ראיות אחרות לכך שהחברה מספקת שירותים או סחורה

הוכחה על כך שההשקעה הינה משמעותית ופרופורציונאלית לערך החברה: חברות חדשות רשאיות להציג עלויות הקמה, לצד ראיות לכך שהעלויות המוצגות הינן ממשיות ומתקבלות על הדעת לשם הקמת עסק דומה והפיכתו לפעיל.

הוכחה על כך שההשקעה עומדת בדרישות השוליות: מועמד אינו זכאי לסטטוס E-2 אם ההשקעה, משמעותית ככל שתהיה, תייצר הכנסה המספיקה למחייה בלבד עבור המועמד לוויזה ובני משפחתו. ניתן להציג הוכחות כגון טפסים W-2 או 1099, על כך שהחברה מעסיקה עובדים חוקיים. חברות חדשות נדרשות לכלול גם העתק של הדוחות הפיננסים העדכניים ביותר אשר עברו ביקורת רוא"ח ומאזנים.

התיק חייב להכיל בקשה לוויזה של עובד:

 • טופס DS-160 מלא.
 • קבלה על תשלום האגרה לוויזה (ניתן לשלם באתר הרשמי לשירותי ויזה).
 • תמונה אחת העומדת בקריטריונים.
 • טופס DS-156E.
 • קורות חיים של העובד.
 • מכתב המודפס על נייר המכתבים הרשמי של החברה, המציין את הסיבות לנחיצותו של העובד בארה"ב ופירוט של תחומי האחריות שלו.
 • העתק של הדף הראשון של דרכונו של העובד.

בקשה לוויזה עבור כל אחד מבני המשפחה:

 • טופס DS-160 מלא.
 • קבלה על תשלום האגרה לוויזה (ניתן לשלם באתר הרשמי לשירותי ויזה).
 • תמונה אחת העומדת בקריטריונים.
 • העתק של הדף הראשון של דרכונו של המועמד לוויזה.
 • הוכחה על הקרבה המשפחתית למועמד העיקרי (תעודת נישואין או תעודת לידה).

 

במקרה שהחברה רשומה בשגרירות האמריקאית כבעלת אישור תקף לוויזת E1/E2 ומעוניינת להגיש בקשה לוויזה עבור עובד נוסף, המועמד לוויזה רשאי לקבוע מועד לראיון באמצעות האתר הרשמי לשירותי ויזה ולהציג את המסמכים הרלוונטים בעת הראיון. על מנת לבדוק האם סטטוס החברה תקף, ניתן ליצור קשר עם מחלקת ויזת E  בדוא"ל: Telavive1visas@state.gov.