המסמכים הדרושים עבור ויזת אמנת מסחר E-1

אזרחים ישראלים זכאים לוויזת E-1 בתנאי שהם עומדים בקריטריונים לסטטוס אמנת מסחר תחת סעיף 9 FAM 402.9. על החברה והמועמד לוויזה מוטלת חובת ההוכחה כי הינם עומדים בקריטריונים.

יש לסדר את המסמכים בהתאם להנחיות מטה. במידת הצורך, יש להדגיש מידע רלוונטי. יש לנמק טענות המופיעות במכתב הנלווה באמצעות מסמכים.

יש להגיש את הבקשות בקלסר, המחולק באמצעות תוויות (Tabs) אשר מסומנות באותיות או ממוספרות. כל תיק חייב להכיל בקשה לוויזת E עבור המועסק.

מכתב נלווה: יש להדפיסו על נייר המכתבים הרשמי של החברה ולתאר בקווים כלליים את סיבות הזכאות של החברה לסטטוס E-1. על המכתב להתייחס לכל נקודת זכאות לוויזת E, כפי שהוגדרו במדריך משרד החוץ, לפי סעיף 9 FAM 402.9.

 • נחוצה אמנה קיימת;
 • האינדיבידואל ו/או החברה בעלי אזרחות של מדינת האמנה;
 • פעילויות החברה מוגדרות כמסחר לפי סעיף INA 101(a)(15)(E);
 • המסחר משמעותי;
 • עיקר המסחר הוא בין ארה"ב למדינת האמנה;
 • המועמד לוויזה, במקרה שהינו עובד החברה, מיועד למשרה ניהולית, או בעל כישורים חיוניים עבור פעילות החברה בארה"ב;
 • המועמד לוויזה מתכוון לעזוב את ארה"ב כאשר סטטוס ה – E-1 מתבטל.

אם החברה נמצאה בעבר זכאית לסטטוס E-1, אנא ציינו את התאריך ואת מקום הזכאות במכתב הנלווה. כמו כן, יש לציין כל שינוי בחברה מאז הזכאות הראשונית (כגון גודל, אופי, בעלות וכדומה) במכתב הנלווה ולצרף מסמכים תומכים.

תוכן עניינים: יש לציין את המסמכים המצורפים ואת מיקומם בתיק.

טופס בקשה: חלק I  – פרופיל עסקי של טופס הבקשה DS-160E וחלק II – צוות. יש לענות על כל השאלות ולא לציין: "ראה מצורף" כתשובה לאף אחת מן השאלות.

הוכחה כי החברה עומדת בקריטריונים הקשורים לבעלות:

 • עבור חברות ציבוריות: עותק מתורגם של רישום החברה ממשרד המשפטים הישראלי, המפרט את שמות בעלי המניות ואת אחוזי המניות שבבעלותם והצהרה מרואה חשבון המפרטת את מספר המניות הנסחרות בכל בורסה לניירות ערך.
 • עבור חברות פרטיות: מסמכי בעלות.
 • עבור חברות בבעלות חברות ישראליות אחרות או בבעלות של תאגיד: מסמכים המזהים את בעלי המניות לפי אזרחותם (הערה: במקרה שכמות מניות מסוימת של חברה הנסחרת בבורסה בתל אביב, ניתן להניח כי האזרחות של בעלי אותן מניות הינה ישראלית).
 • עבור חברות אשר התאגדו בארה"ב: תעודת תאגיד, תעודה של מניות שהונפקו לבעלי המניות, רשיון עסק וחוזה שכירות.

בכל המקרים, אנא הגישו מכתב רשמי מרואה חשבון המציין את אופי החברה (סניף, חברת בת או שותפות), המבנה שלה, חלוקת הבעלות ואת אזרחותם של בעלי המניות.

הוכחה על אזרחות ישראלית: האזרחות של החברה נקבעת על פי אזרחותם של הבעלים האינדיבידואלים. מסמכים המוכיחים אזרחות עשויים לכלול דרכון תקף של הבעלים של חברת האם.

הוכחה על כך שלפחות 50% מהמסחר הבינלאומי מתרחש בין ארה"ב לישראל: הצהרה רשמית מרואה החשבון של החברה, המציינת יבוא/יצוא בינלאומי בשנה האחרונה. על ההצהרה לכלול:

 • מאילו מדינות החברה מייבאת
 • לאילו מדינות החברה מייצאת
 • נפח המסחר עם כל מדינה
 • נפח הסחורה שמוחזרת
 • מספר העסקאות עם כל מדינה

הוכחה על תזרים משמעותי ומתמשך של סחורה/שירותים:

 • קבלות עבור רכישות ומכירות מהשנה האחרונה
 • תדפיסי בנק
 • תעודות משלוח
 • חוזים

באפשרותכם להגיש בנוסף:

 • קטלוגים
 • מכתבי אשראי
 • התכתבות המצביעה על פעילות מסחר
 • קבלות מחסנים
 • יומנים של חשבונות חייבים וחשבונות זכאים
 • תרשימי ארגון וצוות
 • חוזים, קטלוגים, מידע אודות מכירות

מסמכים המתייחסים למצבה הכלכלי של החברה:

 • הדוחות הפיננסים העדכניים ביותר אשר עברו ביקורת רוא"ח
 • הדו"ח הרבעוני העדכני ביותר
 • החזר המס האמריקאי העדכני ביותר

התיק חייב להכיל בקשה לוויזה של עובד:

טופס DS-160 מלא.

קבלה על תשלום האגרה לוויזה (ניתן לשלם באתר הרשמי לשירותי ויזה).

 • תמונה אחת העומדת בקריטריונים.
 • טופס DS-156E.
 • קורות חיים של העובד.
 • מכתב המודפס על נייר המכתבים הרשמי של החברה, המציין את הסיבות לנחיצותו של העובד בארה"ב ופירוט של תחומי האחריות שלו.
 • העתק של הדף הראשון של דרכונו של העובד.

בקשה לוויזה עבור כל אחד מבני המשפחה:

 • טופס DS-160 מלא.
 • קבלה על תשלום האגרה לוויזה (ניתן לשלם באתר הרשמי לשירותי ויזה).
 • תמונה אחת העומדת בקריטריונים.
 • העתק של הדף הראשון של דרכונו של המועמד לוויזה.
 • הוכחה על הקרבה המשפחתית למועמד העיקרי (תעודת נישואין או תעודת לידה).